Vragen? 32 (0)3 827 48 18
Walkietalkie.be
Uw partner voor verhuur en verkoop van professionele walkie talkies en bijbehorende accessoires.

Algemene voorwaarden

Voor het huren van een pakket dient u met het volgende rekening te houden:

  1. U dient zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
  2. De betaling dient contant of m.b.v. een bankpas gedaan te worden bij het ophalen van het pakket.
  3. Gehuurde pakketten kunnen tussen 9.00 – 17.00 uur worden opgehaald of teruggebracht bij HF Electronics.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huurtransacties van en met HF Electronics. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2. Offerte

Op verzoek kan HF Electronics offerte doen. Alle door HF Electronics gemaakte offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend.

3. Annuleringen

Ontbinding van de overeenkomst tussen huurder/opdrachtgever en HF Electronics is alleen mogelijk in bepaalde gevallen. Reeds gemaakte kosten van voorbereidingen van de overeenkomst (bij aanpassingen aan apparatuur of systemen op maat) worden altijd doorberekend aan de huurder.

4. Overeenkomst / tijdsduur

Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde duur. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. Voor alle gehuurde zaken geldt dat afhalen en terugbrengen dient te geschieden binnen de door HF Electronics bekend gemaakte openingstijden. Toestellen kunnen op de werkdag vóór de eerste reservatiedag tussen 9.00 – 17.00 uur worden opgehaald bij HF Electronics en de werkdag na beëindiging van de huurovereenkomst tussen 9.00 – 17.00 uur worden terug gebracht bij HF Electronics. Bij laattijdig binnenbrengen worden de extra huurdagen aangerekend conform de actuele huurprijzen en met een minimum van 20 euro (incl. BTW) per pakket.

5. Legitimatie

De huurder is verplicht zich te legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

6. Betaling

Tenzij anders overeengekomen geschieden betalingen contant of per bankpas vooraf zonder enige korting of compensatie.
Om de toestellen te verkrijgen dient tevens een waarborg te worden betaald ten belope van 50 EUR per toestel, met een minimumbedrag van 200 EUR. Bij teruggave zonder schade of ontbrekende onderdelen wordt dit bedrag integraal teruggestort op het rekeningnummer dat de huurder opgeeft bij ophaling van de toestellen.
In geval betaling op factuur schriftelijk werd overeengekomen geldt dat bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn door de huurder, HF Electronics een rente van 1,5 % per maand in rekening zal brengen met een minimum van 50 euro als administratiekost. Alle kosten voor reparaties voortkomende uit enige oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden aan de huurder in rekening gebracht.

7. Verplichtingen van de huurder

Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserve-onderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal HF Electronics slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen resp. verrichten. Indien huurder buiten staat is, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan HF Electronics terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan HF Electronics een door HF Electronics te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen. HF Electronics heeft het recht de huurderving geleden gedurende de tijd die benodigd was voor reparatie van de gehuurde zaken te verhalen op de huurder. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de apparatuur aan derden af te staan of te verhuren.

De toestellen worden genummerd geleverd. Bij het terugbrengen dienen ze met de juiste nummering in de juiste box aangeleverd te worden.

8. Everywhere radio

Voor Everywhere radio blijft de SIM-kaart eigendom van HF Electronics. Misbruik van de SIM-kaart wordt doorgerekend. Het GSM netwerk bij Everywhere radio is nodig voor de werking; HF Electronics is niet aansprakelijk voor problemen wanneer het GSM netwerk niet of onvoldoende functioneert en daardoor de radio's niet kunnen gebruikt worden.

9. Aansprakelijkheid

Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is HF Electronics niet aansprakelijk. Huurder zal HF Electronics ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

10. Verzekering

Alle verzekerbare risico’s dienen vanaf het moment van afgifte van het materieel door HF Electronics door huurder te worden verzekerd bij een solide maatschappij. In de betreffende polis(sen) dient HF Electronics als medeverzekerde onder de polis te zijn vermeld.

11. Einde van de overeenkomst

HF Electronics is in bepaalde gevallen gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor ontbonden te houden en eventueel verhuurd materiaal af te voeren, alles onverminderd de overige toekomende rechten van HF Electronics.

De volledige versie van de algemene verkoopsvoorwaarden van HF Electronics vindt u hier (PDF document).